در رشته تیراندازی آقای فریدون عطرچی از بیماران دیالیزی مقام اول و آقای پیمان عباسی از بیماران هموفیلی مقام دوم را به خود اختصاص دادند. در رشته دارت نیز به ترتیب خانم فاطمه شاهی از بیماران دیالیزی مقام اول و آقای محمد متین محمدی از بیماران هموفیلی مقام دوم را کسب کردند و در رشته شطرنج آقای احمد مطلبی از بیماران دیالیزی توانست رقیب خود را شکست دهد و مقام اول را به خود اختصاص دهد.
در پایان به نفرات برتر مسابقات جوایزی با حضور آقای طهماسبی رئیس هیئت و اعضا هیئت رئیسه اهدا گردید.