اولین رویداد رقابتی ورزشی برای افراد پیوند عضو شده در سال 1978 در پورتس موث انگلیس برگزار شد که 99 ورزشکار از بریتانیا، فرانسه، آلمان، یونان و آمریکا حضور داشتند .

امروزه بازیهای تابستانی جهانی پیوند اعضا هر دوساله برگزار می شود و بازیهای زمستانی هم در سالهای بینابین برگزار می شود .

در سال 1987 فدراسیون بازیهای جهانی پیوند اعضا رسما شکل گرفت و در حال حاضر نزدیک به 70 کشور از سراسر جهان عضو آن هستند .

بازیهای زمستانی جهانی پیوند اعضا نیز شامل مسابقه ای با نام "جام نیکوالس" می شود؛ رویدادی که طراحی شده تا به فرزندان افراد پیوند عضو شده فرصت دهد هیجان اسکی کردن در شرایط تحت کنترل را برای اولین بار تجربه کنند .

فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای ایران در سال 1999 , 1378 هجری شمسی به عضویت فدراسیون جهانی پیوند اعضا درآمد. آشنایی با تاریخچه تاسیس فدراسیون بازیهای جهانی پیوند اعضا WTGF President Chris Thomas رئیس فدراسیون جهانی WTGF General Secretary
Gary Green دبیر فدراسیون جهانی فدراسیون جهانی بازیهای پیوند اعضا توسط یک شورا که توسط مجمع عمومی در هر چهار سال یک بار اعضای آن انتخاب می شوند، اداره می گردد .

مجامع عمومی عادی این فدراسیون نیز هر دو سال یک بار در جریان مسابقات جهانی برگزار می شود و گزارش عملکرد شورا به اعضا ارائه می گردد.
مجامع عمومی فرصتی را فراهم می آورد تا کلیه 75 عضو این فدراسیون به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و از آخرین تصمیمات و عملکرد این فدراسیون مطلع گردند .