شرایط فنی مسابقات کشوری بدمینتون (بیماران پیوند اعضاء)- تابستان1395

 

 

الف- مسابقات بصورت 5 گیم برگزار می گردد و طرفی برنده است که سه گیم از پنج گیم را برده باشد.

ب- طرفی برنده گیم است که امتیاز 11 را کسب کند.

ج- اگر دو طرف به امتیاز برابر 10 برسند طرفی برنده است که 2 امتیاز جلوتر باشد.

د- اگر دو طرف به امتیاز برابر 14 برسند طرفی برنده گیم است که امتیاز 15 را کسب کرده باشد.

ه- تعویض زمین ها در پایان گیم دوم ،پایان گیم سوم و اگر گیم چهارم وجود داشته باشد پایان گیم چهارم , اگر گیم پنجم وجود داشته باشد در گیم پنجم امتیاز 6.

و- در پایان هر گیم 1 دقیقه استراحت و در گیم پنجم امتیاز 6 ،یک دقیقه استراحت می باشد.

ز- همراه داشتن وسایل شخصی و ورزشی از قبیل (راکت ،حوله ،لباس ورزشی و....)

ح- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی الزامیست.