این نشست که از ساعت 13 تا16 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 07/06/95 در سالن کنفرانس اداره کل برگزار شده بود.ابتدا آقای سید ارسلان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان در خصوص اولویت های بخش آموزشی، روان شناسی به عنوان دغدغه های اصلی دست اندرکاران ورزش و جوانان و ضرورت توسعه این گونه نشست ها به طور مستمر سالانه در جهت آمادگی و ارتقاء فرهنگ چالش های ورزشی به طور مبسوط صحبت کردند.سپس طبق زمان بندی برنامه اساتید محترم به تبیین اهداف آموزش دوره های مربیگری در دو بخش با توضیحات کامل ارائه واز پیشنهادات و نظرات حاضرین در جهت بازنگری آیین نامه نیز صحبت گردید.
در این نشست آقای طهماسبی رئیس هیئت استان نیز پیشنهاد کردند با معرفی یک کار گروه ویژه از صاحب نظران ورزشی بویژه در حوزه مربیگری جهت بررسی مفاد آئین نامه و ارائه پشنهادات تخصصی به منظور بهره مندی در بازنگری با عنایت به شرایط جدید جایگاه ورزشی ملی و فرا ملی را ارائه دادند.